Skip to content

Materialtesting

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel. 

Testpartner i Mo i Rana utfører akkreditert destruktiv testing av en rekke materialer fra hele landet. Vårt laboratorium og verksted er godt utstyrt, og har kort leveringstid på testforløp gitt i mange norske og internasjonale standarder. Vi har i tillegg stor fleksibilitet i forbindelse med tilpasset testing, og vil kunne tilby testing av mange ulike materialer og prøvedimensjoner. 

Det materialtekniske laboratoriet har i flere tiår drevet med mekanisk testing av materialer, og har vært er ett av de mest erfarne laboratoriene i Norge på dette området. Det har vært utført mer enn 50 000 destruktive tester i året, med rask responstid og høy kvalitet. Vi utfører mekanisk testing, metallografiske undersøkelser, skadeundersøkelser og kan tilby kjemiske analyser. 

Materialegenskaper

Å ha kontroll på materialenes mekaniske egenskaper er avgjørende i enhver produksjonsprosess. En rapport fra Testpartner er et bevis på materialets mekaniske egenskaper, noe som ofte er et krav fra kunder eller ulike myndigheter. Mekanisk testing kan også gi svar ved havari eller ved ukjente problemer som oppstår i en produksjonsprosess. Vi bidrar med rådgivning og testforløp tilpasset dine behov. 

Verksted

Vi har et godt utstyrt verksted med kompetent personell som har spesialisert seg på uttak og maskinering av prøver i forskjellige materialer og dimensjoner i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. 

Materialkarakterisering

I tillegg til laboratorium for mekanisk testing har vi ved Testpartner et godt utstyrt metallografisk laboratorium. Vi utfører rutinemessige mikroskopiske og makroskopiske undersøkelser, og kan i tillegg analysere bruddflater, mikrostruktur og kjemisk sammensetning dersom et prøvemateriale oppfører seg uventet ved mekanisk testing. Hvis du har et materiale med ukjent opprinnelse eller kjemisk sammensetning, hjelper vi til med å finne svaret. Vi har rask leveringstid på rutineundersøkelser og har god erfaring med å tilpasse tester etter behov. 

Vi utfører:
 • Strekktesting
 • Charpy V-testing
 • Bøyetesting
 • Hardhetsmåling
 • Korrosjonstesting
 • Metallografi
 • Bruddmekanisk testing
 • Kompresjonstesting
 • Utmatting
 • CTOD-testing
 • PMI
 • Skade analyse
Kjemisk analyse av materialer

Kjemisk analyse av legeringsinnhold kan være en viktig del av produksjonskontroll eller skadeundersøkelse. Vi har samarbeid med flere laboratorier som har lang erfaring og kan utføre kjemiske analyser av materialer. Disse utfører en rekke kjemiske analysemetoder for bestemmelse av legeringsinnhold.  For informasjon om hvilke analyser som tilbys, ta kontakt. 

Legeringssammensetning

Kjemisk analyse av legeringsinnhold kan være en viktig del av produksjonskontroll eller skadeundersøkelse. Vi tilbyr kjemisk analyse av legeringsinnhold som en integrert del av  vår materialtesting.

Testing av armeringsprodukter

Typiske eksempler på hva vi utfører
 • Tester og tjenester som imøtekommer kravene i NS-EN 10080 og NS 3576 
Kravelementer i NS-EN 10080-1:
 • Registrering av karakteristiske verdier og oppfølging av langsiktig kvalitetsnivå LTQL
 • Statistikk
 • Evaluering av resultater
 • Masse pr. meter
 • Overflategeometri
 • Kjemisk sammensetning
 • Strekkprøving
 • Bøy og rebøy
 • Elding
 • Utmatting

Testpartner er akkrediterte iht prøvingsstandarden NS-EN ISO 15630-1 for metodene Strekkfasthet, flytegrense, forlengelse, kontraksjon og duktilitet (bøyeprøving). 

Testpartner har god erfaring innen utarbeidelse av statistisk evaluering og kan bidra med rådgivning på dette området ved behov. 

Testing i forbindelse med sveiste armeringskomponenter

NS-EN1090 og NS-EN ISO 17660 stiller krav til at armering som sveises og benyttes i konstruksjoner skal følges opp etter disse standardene. 

Testpartner ivaretar den destruktive testingen som disse standardene krever. 

Bruddmekanisk testing

Bruddmekanisk testing vil kunne gi mer utfyllende informasjon om materialenes motstand mot brudd enn ved ordinær mekanisk testing. Vi utfører måling av Crack Tip Opening Displacement (CTOD) av sveiste sammenføyninger i stål. Vi leverer et komplett testforløp fra prøveuttak til rapport med analyserte testresultater. 

Sprekker i materialet er noe man alltid prøver å unngå. Men hvis det oppdages en sprekk i materialet, hva skjer da? 

Gjennom bruddmekanisk testing ønsker man å undersøke materialets iboende motstand mot at en sprekk får utvikle seg. Denne motstanden måles blant annet gjennom materialets spenningsintesitetsfaktor (eng. stress intensity factor, K). Ved hjelp av bruddmekanisk testing kan man få et mål på hvor stor en sprekk må være før det er fare for en kollaps, en såkalt kritisk sprekklengde (eng. critical crack length). 

Standarder

Hos Testpartner har de ansatte lang erfaring med testing av SENB-prøver. 

Vi tester blant annet etter følgende standarder: 

 • BS 7448
 • NS-EN 10225
 • ASTM E1820
 • EEMUA pub. 158

I tillegg arbeider vi med å utarbeide prosedyrer for andre prøvetyper, blant annet Compact Tension (CT specimen) og Single Edge Notch Tension (SENT specimen). 

Evaluering og rapportering

Vi har egen metallografisk avdeling som blant annet evaluerer bruddflaten og hvordan bruddet har utviklet seg i mikrostrukturen. Trådgnist benyttes for plassering av skåret, noe som gir høy nøyaktighet ved testing av HAZ og FL i sveiste prøver.  Vi utarbeider komplette rapporter etter oppdragets spesifikasjoner. 

Skadeundersøkelser 

Havari oppstår ofte når det passer seg minst, gjerne når produksjonsflyten er på sitt beste og leveringstid er kritisk. Testpartner har kompetanse på å raskt kunne identifisere de underliggende årsakene til at havari har oppstått på produkter og tjenester. 

Hensikten med skadeanalyse 

Når havari først har oppstått, er det viktig å raskt kunne komme frem til rot-årsaken, slik at rett tiltak kan treffes for å forhindre gjentakelse og ytterligere produksjonstap. Det som gjerne da først bør bringes på det rene, er om komponentene har de egenskapene som leverandøren har oppgitt i sine spesifikasjoner, før man går videre med mer kostbare designendringer. I disse tilfellene kan det da frembringes dokumentasjon på avvik fra spesifikasjon som kan gi rett til kompensasjon fra leverandør. 

Fraktografi og mikroskopi 

En fraktografi er en avbildning av en bruddflate, gjerne i et elektronmikroskop (SEM). Med bakgrunn i et slikt bilde kan våre materialeksperter si mye om materialets egenskaper og også ofte avgjøre årsaken bak en sprekk i materialet. Vi har tilgang på elektronmikroskop og våre operatører har god materialkompetanse og erfaring med bruddundersøkelser. 

I tilfeller hvor fraktografi i SEM ikke lar seg gjøre, eller som et tillegg til en SEM-undersøkelse, vil en metallografisk undersøkelse av materialet i lysmikroskop være et godt alternativ. En metallografisk undersøkelse vil i mange tilfeller gi informasjon om både mikrostrukturen i materialet og om materialet inneholder materialfeil. 

Mekanisk testing 

Materialets mekaniske egenskaper testes ved hjelp av ulike mekaniske testmetoder. Mekanisk testing kan avdekke feil i materialet eller om de mekaniske egenskapene avviker fra et materialsertifikat eller en referanse. Vårt mekaniske laboratorium er utstyrt for alle de vanligste testmetodene og utfører tester etter standardiserte prosedyrer eller tilpasset etter behov. 

Typiske skadeårsaker som kan avdekkes 
 • Overbelastning 
 • Materialfeil 
 • Utmatting/ tretthetsbrudd 
 • Abrasjon 
 • Temperaturpåvirkning 
 • Ulike former for korrosjon 

Vi benytter avansert elektron- og lysmikroskopi, kjemiske analyser og alle anerkjente destruktive prøvemetoder for å komme frem til skadeårsak. 

Akkreditering og sertifiseringer 

Akkreditering er en uavhengig vurdering av en bedrifts kompetanse, integritet og uavhengighet. At vi er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025: «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse» sikrer en uavhengig kvalitetsvurdering. 

Vi har jobbet med akkrediterte tester i flere tiår, vi har lang erfaring med å utføre både akkrediterte og ikke-akkrediterte tester. 

Testpartner hadde i november 2021 en virksomhetsoverdragelse fra SINTEF Norlab til Testpartner på området destruktiv materialtesting. 

Testpartner er akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer 323.

Fks Akkrediteringsbevis Testpartner